Regulamin magazynu internetowego „Rynek Lubelski”
Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się magazynem internetowym, którego właścicielem jest wydawca magazynu „Rynek Lubelski”

I. Postanowienia ogólne

1. Wydawcą magazynu internetowego „Rynek Lubelski” jest Biuro REKLAMA Tomasz Brzuszkiewicz.
2. Wszelkie prawa do magazynu są zastrzeżone na rzecz Wydawcy. Ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo podlegają zarówno poszczególne podstrony jak i każdy z jego elementów.
3. Definicje:

  • Regulamin – oznacza niniejszy dokumenty.
  • Użytkownik – oznacza każdą osobę/y, która korzysta z Portalu.

4. Treści zamieszczone w Portalu mają charakter naukowo-informacyjny.

II. Korzystanie z magazynu

1. Korzystanie z magazynu jest nieodpłatne, a Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
2. Poprzez przystąpienie do korzystania z magazynu Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Podczas korzystania z magazynu gromadzone są informację informatyczne dotyczące połączenia końcowego Użytkownika z serwerem magazynu. Są takie informacje jak logi systemowe, które zawierają m.in. datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie. Gromadzone są także informacje statystyczne takie jak oglądalność magazynu i jego poszczególnych stron.
4. Magazyn używa mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na urządzeniu Użytkownika pozwala na jego identyfikację. Użytkownik może poprzez dostępną opcję w swojej przeglądarce internetowej wyłączyć opcję „cookies”.
5. Magazyn gromadzi dane o Użytkownikach wyłącznie do użytku własnego.

III. Zobowiązania Użytkowników

1. Użytkownicy korzystając z Portalu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkowników odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody.

IV. Prawa autorskie

1. Posiadaczem praw autorskich do magazynu i jego części składowych zamieszczonych w ramach magazynu jest jego Wydawca.
2. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich treści dostępnych w magazynie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
3. Wydawca zezwala na nieodpłatne kopiowanie i przetwarzanie oraz drukowanie treści z magazynu internetowego wyłącznie w celach niekomercyjnych na własny niepubliczny użytek.
4. Wykorzystywanie treści z magazynu w celach komercyjnych lub publicznych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Wydawcy.
5. W przypadku potrzeby uzgodnienia innych warunków wykorzystania materiałów z magazynu należy kontaktować się z Wydawcą.

V. Reklama

1. Magazyn zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia reklam sprzecznych z wizerunkiem magazynu lub godzące w jego dobre imię.
2. Magazyn nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w emisji reklam spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
3. Podane w magazynie ceny reklam są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Informacje zawarte w Magazynie mają charakter naukowo-informacyjny. Magazyn nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Portalu w jakichkolwiek okolicznościach, jak i za skutki z tego wynikłe.
2. Magazyn nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla Użytkowników.
3. Magazyn nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do magazynu internetowego.
4. Magazyn jednostronnie decyduje o treściach zawartych w magazynie, a także o dokonywaniu w nich zmianach i ich usunięcia.
5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści :

  • zawartość innych stron związanych z magazynem;
  • prawdziwość, rzetelność, aktualność treści dostępnych w magazynie;
  • wykorzystanie treści uzyskanych w trakcie przeglądania magazynu;
  • utratę danych;
  • sposób, w jaki przeglądający korzystają z magazynu, ani za skutki z tego wynikłe;
  • działania osób trzecich, które łamią prawo.

6. Użytkownicy przystępując do korzystania z magazynu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania.
7. Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem redakcji.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Magazyn zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej.
2. Technologia transmisji danych stosowana w Internecie nie gwarantuje w pełni tajemnicy i bezpieczeństwa składowanych i przesyłanych informacji.